KRS: 0000022383

Zwyczajny Zjazd Regionalny PTCHNM 27 X 2018

Wybory!
cropped-favicon.jpg | Zwyczajny Zjazd Regionalny PTCHNM 27 X 2018 - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Regionalnego Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w dniu 27 października 2018 roku
Miejsce: ul. Powszechna 15, 93-321 Łódź
Termin I: godz. 10:00
Termin II: godz. 10:30
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Władz i podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
7. Sprawy różne – dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.